กองคลัง


  หน้าแรก     ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)เปิดอ่าน
     ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566(ภดส.3)เปิดอ่าน
     รายงานผลการใช่้จ่ายเงินประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     บัญชีรายการประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน(ภดส1 ตารางรายแปลง)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย กำหนดบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ตารางการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ประชาสัมพัยธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     แจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ ปี 2564 ซึ่งท่านสามารถนำใบแจ้งยอดชำระภาษีที่ดพและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้ ขำระได้ที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา หรือชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย ด้วยเงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค เช็คของธนาคารสาขาในจังหวัดนครราชสีมาสั่งจ่ายในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย หรือชำระผ่าน ATM, Internet Banking, Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคารเปิดอ่าน
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2563 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     บัญชีรายการที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้างประจำปี 2564เปิดอ่าน
     บัญชีรายการที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้างประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อยเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3เปิดอ่าน
     เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิง อเนกประสงค์ จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยตะแคงใต้) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยตะแคงใต้ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยตะแคงใต้) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยตะแคงใต้ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยตะแคงใต้) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยตะแคงใต้ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยตะแคงใต้) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยตะแคงใต้ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยประปา) หมู่ที่ 4 บ้านสุมทุม ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางภายในหมู่ที่ 6 บ้านตะกั่วเก่า) หมู่ที่ 16 บ้านตะกั่วเก่า ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยประปา) หมู่ที่ 4 บ้านสุมทุม ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางภายในหมู่ที่ 6 บ้านตะกั่วเก่า) หมู่ที่ 16 บ้านตะกั่วเก่า ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านนายวิชัย แก่นจันทึกถึงนายสุรินทร์ ไฝจันทึก) หมู่ 2 บ้านหนองกก ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบริเวณหน้าบ้านนายสง่า ถึงอนามัยหนองกก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกกวังม่วง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(จากนานางพิสมัยถึงโนนสังข์) หมู่ที่ 1 บ้านหนองกกยางกลาง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบริเวณหน้าบ้านนายสง่า ถึงอนามัยหนองกก) หมู่ที่ 3 บ้านหนองกกวังม่วง ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบริเวณบ้านนางสีนวล สุภาถึงบ้านนายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบริเวณบ้านนางสีนวล สุภาถึงบ้านนายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ไปถึงบ้านนางระหัน กุดขุนทด) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตะแคงเหนือ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้านนายบุญรอด นามวิชัยถึงบริเวณบ้านนายอินทร์ จอมสูงเนิน) หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธืราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยบ้านนางสะใบ โมงขุนทด(นายกุหลาบ) ไปถึงบ้านนายติ๊ก) หมู่ที่ 10 บ้านวังตะเคียน ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก(สายทางบริเวณหน้า กศน.ถึงโรงเรียนในพื้นที่) หมู่ที่ ค บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนักเรียนในเขตตำบลหนองบัวน้อย ประจำปีการศึกษา 2/2561 (ปิดเทอม)เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระน้ำขาว-ถนนลาดยางสาย 201) หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันคลองและลำห้วยบริเวณพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1-12 (บริเวณลำห้วยทราย หมู่ที่ 5) ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสระหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 12 บ้านมงคลชัยพัฒนา ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชมาเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562)เปิดอ่าน
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.