สายตรงผู้บริหาร

นายประพงษ์ แก้วจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย โทรศัพท์ : 081-0647113
ทำเนียบบุคลากร
กองคลัง
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
"งานบริหารงานบุคคล"


  หน้าแรก     การขออนุญาต/แบบฟอร์ม 

การขออนุญาต/แบบฟอร์ม
การขออนุญาต/แบบฟอร์ม  
  แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร        
ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย -
วันที่ประกาศ : 2022-03-08