สายตรงผู้บริหาร

นายประพงษ์ แก้วจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย โทรศัพท์ : 081-0647113
ทำเนียบบุคลากร
กองคลัง
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
"งานบริหารงานบุคคล"


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

การคมนาคม/สาธารณูปโภค

  1  การคมนาคม

     ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง     จำนวน         1      สาย

         สภาพถนน    - ลาดยาง   จำนวน     1   สาย   ระยะทาง    7     กม.

     ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                       จำนวน           1        สาย

     สภาพถนน       - คอนกรีต    จำน